TES – Thermal Energy Storage

המטרה, לאגור אנרגיה במאגר תרמי לשימוש במועד מאוחר יותר.

המערכת מורכבת מ -2 מרכיבים עיקריים:

יחידת צ'ילר תצורת מארז + אקונומייזר

מיכל אגירת קור – פלטות PCM.

המערכת פועלת ב- 3 מחזורי פעולה:

  • מתח רשת/גנראטור-צ'ילר – מקרר את האתר + מיכל אגירה – צריכה מקסימלית
  • אקונומייזר – בשעות הלילה טמפ' חוץ נמוכות – קירור מתבצע ע"י החדרת אוויר חיצוני
  • צריכה מפוח + משאבת סחרור בלבד
  • מיכל אגירה – מספק מים קרים לקירור האתר – צריכה מפוח + משאבת סחרור בלבד