"TES" Thermal Energy Storage

"TES" Thermal Energy Storage


המטרה, לאגור אנרגיה במאגר תרמי לשימוש במועד מאוחר יותר.
המערכת מורכבת מ -2 מרכיבים עיקריים:
יחידת צ'ילר תצורת מארז + אקונומייזר.
מיכל אגירת קור – פלטות
PCM  .
המערכת פועלת ב- 3 מחזורי פעולה:

  •  מתח רשת/גנראטור-צ'ילר - מקרר את האתר+ מיכל אגירה- צריכה מקסימלית
  •  אקונומייזר-בשעות הלילה טמפ' חוץ נמוכות -קירור מתבצע ע"י החדרת אוויר חיצוני
  • צריכה מפוח+ משאבת סחרור בלבד.
  • מיכל אגירה- מספק מים קרים לקירור האתר – צריכה מפוח+ משאבת סחרור בלבד
למידע נוסף